Y Buddion

Nawr yw’r amser gorau erioed i faethu gyda Chyngor Caerdydd.

Rydym yn falch o gyhoeddi pecyn budd-daliadau a gwobrau sydd wedi’i adolygu. Golyga hyn y bydd Gofalwyr Maeth Caerdydd yn cael eu cefnogi’n ariannol, yn broffesiynol ac yn emosiynol yn well nag erioed.

Mae ein Gofalwyr Maeth yn ganolog i’n gweithlu Maethu ac mae’r buddion a’r gwobrau newydd yn dangos ein hymrwymiad i hyn – gyda hyfforddiant wedi ei deilwra a chyfleoedd datblygu, pecynnau cymorth therapi holistig a’r gallu i fanteisio ar ystod eang o fuddiannau staff.

Mae bod yn Ofalwr Maeth yn rôl sy’n dwyn gwobrau helaeth. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad personol bob dydd yn cefnogi plant Caerdydd i ffynnu a thyfu.

Rydym yn sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth lawn i wneud yr hyn rydych yn ei wneud orau drwy gynnig amrywiaeth eang o wobrau a buddion ariannol, rhai sy’n ymwneud â hyfforddiant a rhai sy’n benodol i’r teulu.

 

Mae ein gofalwyr maeth yn manteisio ar becyn tâl hael. Felly byddwch yn cael cefnogaeth ariannol i gynnig cartref sefydlog i chi’ch hun ac i’r teulu cyfan.

Mae taliadau maethu’n cael eu rhannu’n ddau brif gategori: ffioedd a lwfansau. Mae’r ffi’n talu am unrhyw gostau y gallech fynd iddynt o bosibl. Mae’r ffi’n cael ei thalu am yr hyn sy’n cyfateb i 54 wythnos y flwyddyn. Dyma’n ffordd o ddiolch i chi am y gwaith gwych mae ein gofalwyr maeth yn ei wneud. Mae’r lwfans yn talu am gostau cael plentyn: teithiau ysgol, dillad, teganau ac ati. Yn ogystal â hyn, rydym yn rhoi lwfansau ychwanegol i ofalwyr maeth ar gyfer pen-blwyddi, gwyliau crefyddol a thaliadau gwyliau sy’n golygu y gallwch fwynhau seibiant sydd ei angen yn fawr ac amser ymlacio fel teulu cyfan.

Mae eich sgiliau a’ch gwybodaeth yn werthfawr ond rydym wedi strwythuro ein taliadau i sicrhau bod maethu, os ydych yn dewis maethu, yn ddewis gyrfa call a deniadol o safbwynt ariannol.

Dyma ganllaw ar yr hyn y gellir ei ennill trwy faethu.

Y lleiafswm y gallech ei ennill trwy faethu un plentyn yw

£20,755 di-dreth.

Mae hyn yn cyfateb i gyflog £25,000 y flwyddyn.

 

 

best friends girlsPe baech yn maethu dau blentyn gallech ennill

£41,510 di-dreth o leiaf

Mae hyn yn cyfateb i gyflog o £55,000

 

 

multi cultural familyPe baech yn maethu tri phlentyn, byddai’r ffioedd a’r lwfansau ar y cyd yn golygu y byddech yn ennill

£62,265 o leiaf

Mae hyn yn cyfateb i gyflog o £85,000 y flwyddyn.

 

 

Mae gofalwyr maeth yn gymwys i gael eithriadau treth ychwanegol. Cliciwch yma i ddysgu mwy. 

Am fwy o wybodaeth am ffioedd a thaliadau a sut gallai maethu weithio i chi, p’un ai a ydych wedi’ch cyflogi neu’n bwriadu maethu fel eich prif ffynhonnell incwm, cysylltwch â’r tîm gofal maeth.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd