Y broses asesu

Mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr bod ein holl ofalwyr maeth yn addas i ymgymryd â’r rôl bwysig iawn o’n helpu i wneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd. Dyma trosolwg cyflym o’r broses cyn i ni allu gwneud y penderfyniad hanfodol ar p’un a ydych yn addas i fod yn ofalwr maeth. Byddwn wrth gwrs yn rhoi llawer mwy o fanylion os ydych chi’n penderfynu cysylltu â ni i roi eich enw ymlaen.

Ar eich ffordd i fod yn ofalwr maeth

  • Cysylltu â ni i enwebu eich hun i fod yn ofalwr maeth.
  • Trefnir apwyntiad i ddod allan i ymweld â chi yn eich cartref.
  • Bydd aelod o’n tîm maethu yn ymweld â chi i gael trafodaeth gychwynnol am ofal maeth a rhoi manylion am y broses asesu lawn i chi.
  • Os ydych am fwrw ymlaen â’ch cais, byddwch wedyn yn llenwi ffurflen gais fanwl i roi gwybodaeth i ni amdanoch eich hun ac aelodau eraill eich cartref.
  • Ar yr adeg hon, byddwn hefyd yn gofyn i chi roi eich caniatâd i ni wneud rhai gwiriadau yn cynnwys Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DSB), a elwir yn ffurfiol yn wiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB).
  • Byddwn hefyd yn gofyn am brawf o bwy ydych chi (megis pasbort, tystysgrif geni neu briodas) a byddwn yn gofyn i chi gael archwiliad iechyd i wneud yn siŵr eich bod yn gorfforol yn gallu darparu safon briodol o ofal i blentyn neu berson ifanc.

 

Bydd angen i ni wybod cymaint â phosibl amdanoch chi. Nid yn unig i benderfynu a allwch chi faethu, ond hefyd i weithio allan pa un neu ragor o’r plant yn ein gofal a allai ffynnu a setlo i mewn orau gyda chi. Felly, byddwch yn barod i ateb llawer iawn o gwestiynau gennym ni, a byddwn yn cyfarfod yn aml iawn gyda chi hefyd.

 

Ond bydd yr holl amser ac ymdrech werth bob eiliad. Yn arbennig, pan fyddwch yn gweld faint o wahaniaeth y byddwch yn ei wneud i fywyd plentyn neu berson ifanc.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd