Y broses asesu

Sicrhau bod plant Caerdydd yn cael eu rhoi yn yr amgylchedd maethu a chefnogol cywir yw ein prif flaenoriaeth. Nid yw hyn yn rhywbeth y gellir ei ruthro. Mae ein proses asesu a pharu wedi’i strwythuro’n iawn yn unol â chanllawiau i sicrhau bod y plentyn a’r gofalwr maeth wedi’u paratoi a’u hasesu’n iawn a bod ganddynt yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i sicrhau ein bod yn parhau i wneud yr hyn rydym yn ei wneud orau – cynnig lleoliadau sy’n arwain at berthnasoedd trawsnewidiol ac ystyrlon sy’n para rhwng pobl ifanc a’u gofalwr maeth.

two young boys wearing hats

Mae paru’r plentyn iawn â’r teulu iawn yn agos at ein calonnau. Mae gennym i gyd ein sgiliau a’n mewnwelediadau unigryw ein hunain yn ogystal â’n ffyrdd unigryw o weithio i sicrhau bod unrhyw blentyn sy’n cael ei leoli yn eich gofal yn cael ei baru yn y ffordd sydd o’r budd mwyaf iddo. Mae hyn yn golygu gweithio gyda chi a’ch teulu agosaf, dod i’ch adnabod chi i gyd a cheisio mewnbwn a mewnwelediad gan bawb fydd yn rhan o fywyd y plentyn ym mhob cam o’r broses leoli ac ar ôl hynny. Mae maethu’n rhywbeth i’r holl deulu gymryd rhan ynddo ac rydym yn eich croesawu chi i gyd i dîm Caerdydd.

father and daughter drawing together

Hefyd bydd angen i ni gynnal gwiriadau ffurfiol gan gynnwys gofyn am wiriadau GDG a chael geirdaon ymhlith gwiriadau eraill. Caiff yr holl benderfyniadau eu cyfeirio at ein panel maethu a fydd yn eu cwblhau.

Y bobl orau i ddweud wrthych am ein proses asesu yw ein tîm gofal maeth ei hun. Beth am gysylltu i gael sgwrs anffurfiol am y broses asesu a gadael i ni ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych?

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd