Beth yw maethu?

Ystyried Maethu? Ystyriwch Gyngor Caerdydd!

Mae maethu’n derm eang sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio maes amrywiol. Mae sawl rheswm pam bod angen gofal maeth ar blant. O rieni sâl i berthnasau’n torri i lawr, o rieni’n wynebu cyfnod yn y carchar i bryderon am esgeulustod a chamdriniaeth. Mae rhesymau amrywiol dros dderbyn plentyn i mewn i ofal maeth, ac mae sawl ffordd y gall pobl faethu hefyd. O ofalwyr seibiant i ddarparwyr lleoliad tymor byr, maethu tymor hir a llety â chymorth: mae sawl ffordd o faethu. Golyga hyn y bydd ffordd sy’n addas i’ch anghenion a’ch gofynion chi a’ch teulu bob tro.

Mae maethu yn ymwneud â chreu bywyd teulu diogel a sefydlog i blentyn/plant rhywun arall yn eich cartref chi.

Gellir maethu am gyfnodau hir neu fyr – megis cynnig gofal seibiant i blant a’u teuluoedd.

Gall maethu fod yn brofiad heriol ond yn un eithriadol werthfawr i ofalwyr a’r plant a phobl ifanc y gofalir amdanynt.

Mae Gofalwyr Maeth Cyngor Caerdydd yn derbyn tâl a hyfforddiant parhaol. Dysgwch fwy yma.

Maethu gyda Chyngor Caerdydd

Rhiant corfforaethol y mae budd gorau plant Caerdydd wrth ei galon

Mae Cyngor Caerdydd yn rhiant corfforaethol. Golyga hyn fod cyfrifoldeb cyfreithiol arnom i sicrhau y lleolir y plant a’r bobl ifanc mewn cartrefi a fydd yn eu cefnogi i ffynnu a datblygu. Er mai cyfrifoldeb cyfreithiol yw hwn, mae’n un yr ydym yn mynd ati i’w gyflawni gydag angerdd a balchder.

Gweithio dros Gaerdydd – Nid er Elw

Mae Cyngor Caerdydd yn sefydliad nid-er-elw. Efallai bod hyn yn swnio’n eithaf amlwg, ond mae’n bwysig pwysleisio y caiff pob ceiniog sy’n cael ei rhoi i’n gwasanaethau maethu ei gwario ar wella bywydau plant a phobl ifanc yma yn y Brifddinas. Rydym yn gwneud hyn trwy sicrhau ein bod yn recriwtio’r gofalwyr maeth gorau, yn rhoi cyfleoedd cadarn iddynt i gael eu hyfforddi ac i ddatblygu a rhoi iddynt y cymorth ariannol a chyfannol y mae ei angen arnynt i greu bywyd teulu diogel a sefydlog i bobl ifanc y Brifddinas. Rydym bob amser wedi bod yma i blant y mae angen cartref maeth arnynt. Dyma sut mae wedi bod erioed a dyma sut y bydd hi byth.

Y Broses Paru

Mae Gwasanaethau Maethu Cyngor Caerdydd yn ymfalchïo yn eu ‘Sgyrsiau Paru’. Rydym yn gweithio gyda chi a’r plant/plentyn i sicrhau bod y logisteg a’r deinamig teuluol yn fuddiol i bawb sydd ynghlwm. Rydym yn cymryd amser i baru’r plentyn iawn â’r teulu iawn. Mae deinameg teulu’n werthfawr dros ben, a byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau y bydd unrhyw blentyn dan eich gofal chi’n ategu deinameg eich teulu.

Ein Hagwedd

Fel unrhyw riant, rydym am i’n plant ffynnu. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu ystod o wasanaethau i gefnogi pobl ifanc sy’n derbyn gofal yng Nghaerdydd. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth sy’n cwmpasu eu cyfnod  yn derbyn gofal ac ar ôl hynny.

Fel pob rhiant, yn ein barn ni ymrwymiad hyd oes yw ein rôl, rhywbeth rydym yn falch o’i ddangos trwy ein cynllun Dechrau Disglair.  Mae Dechrau Disglair yn cynnig hyfforddaethau i bobl sy’n gadael gofal yng Nghaerdydd. Mae’n gweithio yn unol â’r gred bod gan bob person ifanc yng Nghaerdydd botensial enfawr. Trwy ystod o gyfleoedd cyflogaeth a datblygu, rydym yn gweithio gyda nhw i gynnig cyfleoedd cyflogaeth ac ar sail sgiliau sy’n ystyrlon – gan greu iddynt lwyfan gadarn y gall ein pobl ifanc ei defnyddio, ynghyd â’r sgiliau a’r profiad angenrheidiol, i wneud eu bywydau’n llwyddiant. Gallwch ddysgu mwy am Ddechrau Disglair a darllen am un o’n prentisiaid yma.

Dathlu Llwyddiant

Mae plant sy’n cael eu maethu yng Nghaerdydd yn cael bywydau eithriadol lwyddiannus. O gael cyflogaeth ystyrlon, cynnig cartrefi sefydlog a chefnogol i’w plant eu hunain a chael addysg Prifysgol – mae hanesion llwyddiant ein pobl ifanc yn deyrnged wirioneddol i waith caled, sgiliau a chefnogaeth gyson aelodau mwyaf gwerthfawr ein tîm gofal maeth: ein gofalwyr maeth eu hunain.

Ymdrech Tîm

Pan ddewiswch faethu gyda Chyngor Caerdydd, rydych yn dod yn rhan o dîm sydd wedi ymrwymo i helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc yma yn y Brifddinas. Mae ein Gofalwr Maeth yn gweithio ochr yn ochr â’n tîm Maethu a Gofal Cymdeithasol, yn cynnig mewnwelediad a mewnbwn heb eu hail. I gydnabod hyn, rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu gwych, gan gynnwys cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Os ydych yn barod i gymryd y cam nesaf i fyd maeth, beth am gysylltu â’n tîm gofal maeth cyfeillgar.

Os penderfynwch faethu gyda ni, byddwch yn dod yn rhan o dîm anhygoel sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc ar draws Caerdydd.
Os ydych yn credu y gallwch Faethu yng Nghaerdydd, cysylltwch â ni nawr!

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd