Beth yw maethu?

Mae nifer o resymau pam y gallai fod angen gofal maeth ar blant. Efallai mae rhieni naturiol y plant yn cael trafferth ymdopi, efallai mae rhieni’r plant yn sâl neu’n methu â gofalu am eu plant. Efallai mae plentyn mewn perygl o ddioddef camdriniaeth gorfforol, emosiynol neu rywiol.

Bwriad maethu yw cynnig bywyd teuluol diogel a sefydlog i blentyn rhywun arall yn eich cartref.

Gallwch faethu am gyfnod byr neu hir. Gall hyn fod er mwyn rhoi hoe fach i blentyn neu ei deulu.

Gall maethu fod yn her ond yn brofiad gwerth chweil i’r gofalwyr a’r plant a phobl ifanc mewn gofal.

Maethu yng Nghaerdydd

Yng Nghyngor Dinas Caerdydd, rydym yn ymdrechu i gadw plant yn agos at eu teuluoedd a’u cymunedau pan fo hynny’n bosib.
Mae angen gofalwyr maeth o bob math arnom yng Nghaerdydd, ond yn arbennig ar gyfer:
•    Plant yn eu harddegau;
•    Plant a phobl ifanc anabl;
•    Brodyr a chwiorydd – rydym yn cadw teuluoedd gyda’i gilydd os yn bosib; a
•    Phlant neu bobl ifanc o grwpiau du neu leiafrifoedd ethnig neu o berthynas ethnigrwydd cymysg.
Rydym yn paru plant yn ofalus â gofalwyr maeth sy’n gallu ateb eu gofynion penodol.
Diolch i’n gofalwyr maeth, mae rhai o blant Caerdydd yn edrych ymlaen at ddyfodol mwy disglair.
Allech chi wneud gwahaniaeth hefyd?

Byddwch yn rhan o Dîm Gofalwyr Caerdydd

Os penderfynwch faethu gyda ni, byddwch yn dod yn rhan o dîm anhygoel sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc ar draws Caerdydd.
Os ydych yn credu y gallwch Faethu yng Nghaerdydd, cysylltwch â ni nawr!

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd