Pam mae angen rhagor o ofalwyr maethu arnom

Ar hyn o bryd mae 900 o blant yn derbyn gofal yng Nghaerdydd. Daw’r plant hyn o amryw gefndiroedd gydag ystod eang o anghenion. Golyga hyn fod angen gofalwyr maeth ar Gyngor Caerdydd sydd yr un mor fywiog ac amrywiol â’r bobl ifanc eu hunain.

Yng Nghyngor Caerdydd rydym yn ymdrechu i gadw plant yn agos at eu teuluoedd a’u cymunedau.

 

 

Mae rhai themâu sy’n ailadrodd ac sy’n arwain at y plant/pobl ifanc yn cael eu rhoi yn ein gofal. Gall y rhain gynnwys:

  • Gallai fod gan eu rhieni anghenion ychwanegol megis problemau sy’n ymwneud ag alcohol, cyffuriau neu iechyd meddwl sy’n effeithio ar eu gallu i ofalu amdanynt yn iawn.
  • Mae’n bosibl eu bod wedi cael profiad o broblemau mewn perthynas â thensiynau gartref.
  • Mae’n bosibl eu bod wedi cael eu hesgeuluso neu eu cam-drin gartref.
  • Mae’n bosibl eu bod wedi bod yn geisiwr lloches digwmni fel plentyn.

Mae angen gofalwyr maeth o bob math arnom yng Nghaerdydd, ond yn arbennig y rhai all helpu i gefnogi:

  • plant yn eu harddegau,
  • plant a phobl ifanc anabl,
  • brodyr a chwiorydd – rydym yn cadw teuluoedd gyda’i gilydd os yw hynny’n bosibl, a
  • phlant a phobl ifanc o grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig.

Diolch i gymorth parhaol a sgiliau ein gofalwyr maeth gwych, gall plant sy’n derbyn gofal yng Nghaerdydd edrych ymlaen at ddyfodol disglair, iach a hapus.

Os oes diddordeb gennych mewn dysgu mwy am faethu, neu os ydych yn barod i gymryd y cam nesaf i ddod yn ofalwr maeth, cysylltwch â ni – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

 

Gallwch helpu i wneud gwahaniaeth!

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd