Pam mae angen rhagor o ofalwyr maethu arnom

600Un o’n pedair blaenoriaeth allweddol yw cefnogi pobl sy’n agored i niwed, ac yn achos maethu yr ydym yn sôn am blant – o enedigaeth hyd at 18 mlwydd oed.

Mae rhai gofalwyr maeth hefyd yn parhau i gynnig cartref i bobl dros 18 oed sy’n gadael gofal, o dan drefniadau gwahanol. Mae tua 600 o blant a phobl ifanc yn ein gofal sydd angen maethu.

Mae pob un o’u storïau yn wahanol ac yn unigryw iddyn nhw, ac rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn trin pob plentyn fel unigolyn. Fodd bynnag, mae rhai themâu cylchol sy’n arwain at i’r plant/pobl ifanc hyn gael eu rhoi yn ein gofal, sef:

  • Efallai fod gan eu rhieni anghenion ychwanegol megis iechyd meddwl, problemau sy’n gysylltiedig ag alcohol neu gyffuriau, sy’n effeithio ar eu gallu i ofalu amdanynt yn iawn.
  • Efallai eu bod wedi cael problemau perthynas a thensiynau yn y cartref.
  • Efallai eu bod wedi cael profiad o esgeulustod neu gamdriniaeth yn y cartref.
  • Efallai eu bod wedi bod yn blentyn heb gwmni sy’n geisiwr lloches.

 

Mae gennym blant a phobl ifanc yn ein gofal o bob oed, brodyr a chwiorydd sydd yn daer i aros gyda’i gilydd, plant anabl sydd am gael eu trin fel plant yn gyntaf tra’n cael diwallu eu hanghenion cymhleth mewn modd priodol, a phobl ifanc o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd.

Mae ein tîm gwaith cymdeithasol penodol yn gweithio’n galed i gefnogi’r plant/ pobl ifanc yn ystod yr hyn a all fod yn gyfnod heriol.

Ar yr un pryd, maent hefyd yn chwilio am ofalwyr maeth addas i helpu eu cadw’n ddiogel ac i roi gofal, cymorth a sefydlogrwydd yn ôl i fywydau ein plant a’n pobl ifanc.

Ond, nid oes digon o bobl ar gael i ofalu am y plant; dyma pam mae angen i fwy ohonoch ddod ymlaen.

 

Gallwch helpu i wneud gwahaniaeth!


© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd