Gwahanol fathau o faethu

Mae angen i rai plant gael eu maethu am gyfnod byr. Bydd angen i blant eraill gael cartref am gyfnod hirach a bydd angen cartref maeth parhaol ar rai.

Mae rhai o’n gofalwyr maeth yn arbenigo mewn maes penodol ac mae eraill yn hoffi cymryd plant â gwahanol anghenion. Yr asesiad fydd yn penderfynu pa fath o ofal maeth sy’n briodol i chi, eich teulu a’ch ffordd o fyw.

Mae’r gwahanol fathau o ofal maeth sydd ar gael yng Nghaerdydd fel a ganlyn:

Gofal Seibiant Cynnig arhosiad byr (ychydig ddiwrnodau neu wythnosau) i roi seibiant i deulu’r plentyn neu deulu maeth arall – gallai hyn fod yn arhosiad a gynlluniwyd neu oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Byrdymor Cynnig lleoedd am ychydig wythnosau neu fisoedd (hyd at ddwy flynedd) nes y caiff anawsterau yn y cartref eu datrys neu fod modd gwneud trefniadau eraill ar gyfer dyfodol y plentyn.

Hirdymor Rhoi cartref parhaol i blant, plant hŷn fel arfer, nad ydynt yn gallu dychwelyd at eu teuluoedd biolegol.  Fodd bynnag, efallai y byddant yn cadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd biolegol.

Llety â Chymorth Cefnogi plentyn hŷn (16- 21 oed) ac yn rhoi cymorth emosiynol ac ystafell iddynt lle maent yn teimlo’n ddiogel a sicr er mwyn iddynt allu delio â’r heriau a ddaw iddynt yn sgil dod yn oedolyn. Rhagor am Llety â Chymorth

arrows_new

 

 

Cliciwch ar y tabiau i weld y wahanol gynlluniau ofal maethu sydd ar gael.

Lluniwyd y Cynllun Arddegau ar gyfer gofalwyr sydd am arbenigo mewn gofalu am bobl ifanc 12-16 oed yn y byrdymor.

 

Mae pawb yn gwybod bod cyfnod yr arddegau’n un anodd. Efallai eich bod yn cofio teimlo’n unig neu fel nad oedd unrhyw un yn eich deall ond, i bobl ifanc sydd wedi cael amser arbennig o galed, gall y cyfnod hwn fod yn waeth o lawer.

Ar yr adeg bwysig hon yn eu bywydau, heb arweiniad a chymorth priodol maen nhw mewn perygl o droi at ymddygiad neu ffordd o fyw a allai gael effaith negyddol ar eu dyfodol.

To care for a teenager you need to be:

 • tolerant
 • patient
 • flexible
You must be able to:

 • Listen
 • set clear and consistent boundaries
 • help a young person make sense of an often confusing world
For the teen scheme you will get:

 • £396.96 per child, per week
 • a retainer payment of £175.83 per week, for the first 6 weeks vacant after a placement
 • holiday allowance payments of up to £442.27 per child

The most important elements when fostering a teenager are making them feel they have someone to talk to who really cares and providing stability to give them a sense of security. Find out more about the support, benefits and payments you will receive if you become a Teen Scheme carer.

Mae angen cartref sefydlog a chymorth ar nifer fach o bobl ifanc 10-18 oed yng Nghaerdydd tra eu bod ar fechnïaeth neu wedi’u remandio i ofal yr Awdurdod Lleol gan yr Heddlu neu’r Llysoedd Troseddol.

Cyn i ni ystyried cymeradwyo rhywun fel Gofalwr Gofal Remánd, byddem yn disgwyl iddo fod wedi cael cryn dipyn o brofiad blaenorol o faethu a/neu brofiad sylweddol yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n ymddwyn yn heriol.

Byddem yn falch o glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwr ar y Cynllun Gofal Remánd.

Dysgwch fwy am y cymorth, y budd-daliadau a’r taliadau a gewch os byddwch yn penderfynu bod yn ofalwr ar y Cynllun Gofal Remánd.

Mae Gofalwyr Remánd yn cael y cymorth canlynol gan ein Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid:

 • cyswllt â staff goruchwylio Mechnïaeth fel y bo’n briodol (maent ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)
 • trafnidiaeth i wrandawiadau llys, ac ati
 • pecynnau cymorth ychwanegol lle y bo’n briodol
 • cymorth i asesu cynnydd a wneir gan y person ifanc er mwyn rhoi gwybod i’r Llys.
Gyda’r Cynllun Gofal Remánd fe gewch:

 • £396.96 y plentyn, yr wythnos
 • tâl cadw o £175.83 yr wythnos, am y 6 wythnos gyntaf wag ar ôl gofalu am blentyn
 • pythefnos o wyliau â thâl.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd