Eisoes yn maethu?

Mae symud i Wasanaeth Maethu Dinas Caerdydd yn haws na’r disgwyl…

Alla i wneud cais i’r Awdurdod Lleol os ydw i eisoes yn maethu i asiantaeth?
Gallwch!
Alla i symud o asiantaeth tra bod plentyn yn fy ngofal?
Gallwch!

Amser am newid?

Gwyddom fel gofalwr maethu taw’ch ystyriaeth gyntaf yw sefydlogrwydd y plant yn eich gofal. Ond, fel gyda phopeth, efallai bod angen newid arnoch, neu efallai eich bod eisiau her newydd. Beth bynnag fo’ch rheswm dros ddod i’n gwefan, cofiwch y gall unrhyw Ofalwr maeth ddewis gyda phwy yr hoffai weithio a bod gennych felly hawl i symud i Wasanaeth Maethu arall.
Yng Ngwasanaeth Maethu Dinas Caerdydd rydym wedi mabwysiadu “Protocol Trosglwyddo Gofalwyr” y Rhwydweithiau Maethu.

“Mae’r Protocol Trosglwyddo Gofalwyr yn seiliedig ar ragdybiaeth bod gan ofalwyr yr hawl i symud rhwng Gwasanaethau Maethu, a’r egwyddor taw lles y plentyn mewn gofal sy’n hollbwysig ymhob sefyllfa.” (Rhwydwaith Maethu 2004)

 Pam fod Gofalwyr Maeth yn symud i Wasanaeth Maethu Dinas Caerdydd?

  • Dim digon o blant gyda’r asiantaeth bresennol.
  • Paru gwael mewn lleoliadau blaenorol.
  • Diffyg tâl cadw.
  • Deall pwysigrwydd cadw plant yn yr ardal leol.
  • Am gefnogi Gwasanaeth Maethu dielw’r Awdurdod Lleol.

Mae nifer o fuddion i ddod yn ofalwr maeth â’r Cyngor.

  • Mae llawer o blant sy’n derbyn gofal yng Nghaerdydd. Mae hyn yn golygu bod gan ein gofalwyr lefelau meddiannaeth uwch â chyfnodau llai rhwng lleoliadau o’i gymharu â nifer o asiantaethau maethu eraill.
  • Sy’n golygu os ydych yn dibynnu ar incwm o faethu byddwch yn llai tebygol o fod heb leoliad am gyfnod maith.
  • Os ydych yn byw yn ardal Caerdydd mae’n gwneud synnwyr gweithio gyda’r Cyngor. Rydym ar garreg eich drws, ac os oes angen cymorth arnoch byddwn yno i chi.
  • Cewch gymorth rheolaidd gan eich gweithiwr cymdeithasol penodedig. Gallwch hefyd fanteisio ar hyfforddiant rheolaidd.
  • Mae ein Gwasanaeth Maethu’n rhan o’r Gwasanaeth Arbenigol ehangach – felly byddwch yn dod yn rhan o wasanaeth sy’n cynnig gwasanaethau ac adnoddau arbenigol i’n plant sy’n derbyn gofal a’n pobl sy’n gadael gofal. Mae perthynas agos rhwng y Gwasanaethau Maethu a’r Gwasanaeth Plant Sy’n Derbyn Gofal, sydd o fudd i chi a’r plant yn eich gofal.

Mae pob achos a drosglwyddir yn cael ei ystyried yn unigol ac mae modd cwblhau rhai’n gynt nag eraill yn dibynnu ar eich sefyllfa.

Ffoniwch ni ar 02920 873797 neu gwnewch ymholiad ar-lein.

Hoffem glywed gennych yn fawr

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd