Eisoes yn maethu?

Mae symud i Wasanaeth Maethu Dinas Caerdydd yn haws na’r disgwyl…

Alla i wneud cais i’r Awdurdod Lleol os ydw i eisoes yn maethu i asiantaeth?
Gallwch!
Alla i symud o asiantaeth tra bod plentyn yn fy ngofal?
Gallwch!

Amser am newid?

Wyddech chi fod yr holl blant a phobl ifanc sydd wedi’u maethu yng Nghaerdydd yn cael eu lleoli’n uniongyrchol trwy Gyngor Caerdydd?

Gwyddom, fel gofalwr maeth, mai’ch ystyriaeth gyntaf yw sefydlogrwydd y plant yn eich gofal. Dyma ein rheswm dros ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl sy’n maethu drosglwyddo i Gyngor Caerdydd yn uniongyrchol. Gan y caiff holl blant a phobl ifanc Caerdydd eu lleoli trwy Gyngor Caerdydd yn uniongyrchol, byddwch yn gallu symud mewn ffordd sydd o’r budd mwyaf i chi, eich teulu a’r person/pobl ifanc yn eich gofal.

Yng Ngwasanaeth Maethu Cyngor Caerdydd rydym wedi mabwysiadu “Protocol Trosglwyddo Gofalwyr” y Rhwydweithiau Maethu.

“Mae’r Protocol Trosglwyddo Gofalwyr yn seiliedig ar ragdybiaeth bod gan ofalwyr yr hawl i symud rhwng Gwasanaethau Maethu, a’r egwyddor taw lles y plentyn mewn gofal sy’n hollbwysig ymhob sefyllfa.” (Rhwydwaith Maethu 2004)

multi cultural familyPam mae Gofalwyr Maeth yn symud i Wasanaeth Maethu Caerdydd?

  • Dim digon o blant gyda’r asiantaeth bresennol.
  • Paru gwael mewn lleoliadau blaenorol.
  • Diffyg tâl cadw.
  • Maent yn deall pwysigrwydd cadw plant yn eu hardal leol.
  • Am gefnogi Gwasanaeth Maethu Awdurdod Lleol Nid-er-Elw.

 

 

Mae nifer o fuddion i ddod yn ofalwr maeth gyda’r Cyngor.

  • Mae llawer o blant yn derbyn gofal yng Nghaerdydd. Mae hyn yn golygu bod gan ein gofalwyr lefelau meddiannaeth uwch â chyfnodau llai rhwng lleoliadau o’i gymharu â nifer o asiantaethau maethu eraill. Mae hyn yn golygu, os ydych yn dibynnu ar incwm maethu, y byddwch yn llai tebygol o fod heb leoliad am gyfnod maith.
  • Os ydych yn byw yng Nghaerdydd neu ei chyffiniau, mae’n gwneud synnwyr i weithio gyda’r Cyngor – mae llesiant ein plant, ein pobl ifanc a’n gofalwyr maeth wedi bod wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud a bydd hynny’n wir yn y dyfodol hefyd. Rydym ar stepen eich drws, ac os oes angen cymorth arnoch gallwch ddibynnu arnom i fod yma pan fo angen help arnoch.
  • Cewch gymorth rheolaidd gan eich gweithiwr cymdeithasol penodedig a gallwch fanteisio ar amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant.
  • Mae ein Gwasanaeth Maeth yn rhan o’r Gwasanaeth Arbenigol ehangach. Mae hyn yn golygu y byddwch yn dod yn rhan o wasanaeth sy’n cynnig gwasanaethau ac adnoddau arbenigol i’n plant sy’n derbyn gofal a’n pobl sy’n gadael gofal. Mae perthynas agos rhwng y Gwasanaethau Maethu a’r Gwasanaeth Plant Sy’n Derbyn Gofal, sydd o fudd i chi a’r plant yn eich gofal.

Mae pob achos a drosglwyddir yn cael ei ystyried yn unigol ac mae modd cwblhau rhai’n gynt nag eraill yn dibynnu ar eich sefyllfa.

Ffoniwch ni ar 02920 873797 neu gwnewch ymholiad ar-lein.

Hoffem glywed gennych yn fawr

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd