Eich rôl fel gofalwr maeth

Eich rôl fel gofalwr maeth fydd gweithio gyda ni fel rhan o dîm ymroddedig i helpu un neu fwy o blant a phobl ifanc yn ein gofal i deimlo’n ddiogel, eu cefnogi a rhoi gofal iddynt yn ystod cyfnod anodd yn eu bywydau.

 

Cynnig sefydlogrwydd

siblings-smallMae llawer o’r plant yn ein gofal wedi profi llawer o negyddiaeth a phoen yn eu bywydau byr, sy’n cynnwys y golled o gael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni. Fel y gallwch werthfawrogi, mae hyn yn gallu effeithio ar y ffordd y maent yn ymateb i’n help.

Dyma pam ei bod yn hanfodol eich bod bob amser fel gofalwr maeth yn ymateb yn amyneddgar, cadarnhaol a chefnogol iawn.

Yn bwysig iawn, eich rôl fel gofalwr maeth fydd cefnogi perthnasoedd teuluol y plant a’u helpu i ffurfio perthynas o ymddiriedaeth gydag oedolion.

Mae’n bwysig nodi na fydd gennych gyfrifoldeb rhiant fel gofalwr maeth, ond yn hytrach byddwch yn cael cyfrifoldeb dirprwyedig am ofal y plentyn o ddydd i ddydd.

Mae llawer o’r plant yn ein gofal gyda ni ar sail wirfoddol, gyda chaniatâd eu rhieni. Yn yr achosion hyn, gan y rhieni mae’r cyfrifoldeb rhiant am y plentyn. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, os yw’r llys wedi gorchymyn bod plentyn i dderbyn gofal, byddwn ni, y Cyngor, yn rhannu cyfrifoldeb rhiant.

 

Gofal o ddydd i ddydd

House_final_stopFel gofalwr maeth, bydd disgwyl i chi hefyd wneud rhai neu’r cyfan o’r gweithgareddau rhieni a ganlyn:

 • Prynu dillad ac angenrheidiau eraill ar gyfer y plentyn (byddwch yn cael lwfans i’ch helpu i dalu’r costau hyn).
 • Mynychu apwyntiadau meddygol.
 • Cynorthwyo i ddod o hyd i addysg neu i gefnogi addysg ar gyfer y plentyn, gan gynnwys eu hebrwng i’r ysgol a helpu gyda’u gwaith cartref.
 • Helpu i hwyluso cyswllt â rhieni ac aelodau’r teulu.
 • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd er mwyn lles y plentyn.
 • Cadw cofnodion o gynnydd y plentyn ac unrhyw ddatblygiadau arwyddocaol.
 • Ysgrifennu neu gyfrannu at adroddiadau ar gyfer y llys (os yn briodol).
 • Cadw mewn cysylltiad â gweithiwr cymdeithasol y plentyn ynghylch unrhyw beth sy’n effeithio ar y plentyn.
 • Cynorthwyo gyda gwaith stori bywyd y plentyn er mwyn cynnal dealltwriaeth o’u bywydau.
 • Mynychu cyfarfodydd grŵp cymorth gyda gofalwyr eraill.
 • Mynychu sesiynau hyfforddi gorfodol a phenodol.
 • Bod ar gael ar gyfer goruchwyliaeth gyda’ch gweithiwr cymdeithasol Maethu.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd