Canolfan Adnoddau’r Glasoed (CAG)

Cynllun Cymorth Seibiant

Mae’r Ganolfan Adnoddau i Bobl Ifanc (CABI) yn wasanaeth newydd sy’n cynnig cefnogaeth ddwys i bobl ifanc rhwng 11-17 oed, sydd mewn perygl o ddod yn blant sy’n derbyn gofal yn sgil yr heriau maent yn eu rhoi yn y cartref teuluol ac yn y gymuned.

Diben y CABI yw cynnig cefnogaeth ddwys i deuluoedd. Fel rhan o’r pecyn cymorth sydd ar gael i deuluoedd bydd tîm CABI yn cefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd ar adegau pan na fydd gwasanaethau eraill ar gael o bosibl. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys gwaith allgymorth ac yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd mewn canolfan ac yn eu cartrefi – gan gynnwys ar benwythnosau a gyda’r nos, fel ei fod yn ymatebol i anghenion cyfnewidiol y teuluoedd sy’n derbyn y gwasanaeth.

Mae cynllunio ysbaid dros nos wedi ei gynllunio hefyd yn nodwedd allweddol o’r ymyriad CABI a bydd yn ffurfio rhan allweddol o’r ddarpariaeth CABI, am ei fod yn rhan greiddiol o’r cynllun ymyriad i alluogi person ifanc i aros o fewn y cartref teuluol yn y tymor hir.

Tîm bychan o 7 yw’r tîm CABI sy’n daer dros weithio i gael canlyniadau cadarnhaol i bobl ifanc ac sydd ag ystod eang o sgiliau a phrofiadau o weithio gyda’r grŵp oed hwn, a bydd y Gofalwyr Cefnogaeth Seibiannol yn gweithio’n agos gyda’r tîm i ateb anghenion y person ifanc a’u teulu.

Bydd y Cynllun Cefnogaeth Seibiannol yn cynnig gwasanaeth ymatebol i gynorthwyo teuluoedd mewn argyfwng. Bydd hyn yn cynnwys cynnig arosiadau dros nos wedi eu cynllunio unwaith neu ddwywaith yr wythnos fel rhan o’r pecyn cymorth gaiff ei gynnig gan CABI.

Sut mae’n gweithio?

Yn ystod cyfnod ymyriad GCYD ni fydd y person ifanc yn dod yn berson sy’n Derbyn Gofal a bydd y rhieni yn cadw cyfrifoldeb llawn. Bydd hyn yn galluogi Gofalwyr Cymorth i gynnig profiad unigryw sydd wedi ei gefnogi’n llawn gan y person ifanc a’i rieni/gofalwyr.

Bydd Cynllun Cefnogaeth Seibiannol CABI yn defnyddio Gofalwyr Maeth cymeradwy ac fe gânt eu hasesu, eu cymeradwyo a’u harolygu gan y Gwasanaeth Maeth. Byddant wedi eu neilltuo’n llwyr i Gynllun Cefnogaeth Seibiannol CABI  ac ni fydd plant eraill wedi eu gosod gyda hwy.

Caiff y person ifanc a’r gofalwr seibiannol eu paru, a bydd yr un gofalwr seibiannol yn ymrwymo i gynnig seibiant ar gyfer ymyriad y person ifanc dros y cyfnod yn llawn.

 • Caiff gofalwyr eu contractio am hyd at 3 noson mewn unrhyw un wythnos a bydd disgwyl iddynt gwblhau hyfforddiant, mynychu cyfarfodydd tîm, cyfarfodydd aml-asiantaeth (os yn briodol) a chynnig sesiynau cefnogaeth wyneb yn wyneb gyda’r person ifanc yng nghartref y gofalwr.
 • Mae Gofalwyr Seibiannol CABI yn helpu drwy gynnig amgylchedd cefnogol i alluogi person ifanc i ddatblygu sgiliau a dulliau i’w helpu i aros yn y cartref teuluol.
 • Bydd disgwyl i ofalwyr seibiant gyfweld â phobl ifanc tra’u bod yn eu cartrefi.

A allech chi ddarparu Gofal Seibiant CAG?

 • Gall unrhyw un dros 21 oed sydd ag ystafell sbâr wneud cais.
 • Nid yw bod â swydd llawn amser yn eich rhwystro rhag cymryd rhan yn y cynllun.
 • Ni fydd statws priodasol, rhywioldeb a chefndir diwylliannol yn effeithio ar eich cais.

Manteision:

 • Cymorth a hyfforddiant
 • Blaendaliadau a delir ar gyfer detholusrwydd
 • Lwfans ar gyfer arosiadau dros nos
 • Cymorth ac arweiniad gan y tîm, a darpariaeth ar alwad y tu allan i oriau tra bydd y person ifanc yn aros gyda chi

Meini prawf seibiant ar gyfer pobl ifanc:

 • Mae’r Person Ifanc yn ymrwymedig i gymryd rhan yn y cynllun ymyrryd
 • Mae’r Rhieni/Gofalwr yn ymrwymedig i gymryd rhan yn y cynllun ymyrryd
 • Mae’r teulu yn ymrwymo i gymryd rhan mewn ymyrraeth yn ystod y seibiant, os yw’n berthnasol

Am fwy o wybodaeth am Ganolfan Adnoddau’r Glasoed a sut gallech chi helpu i wneud gwahaniaeth i berson ifanc a’i deulu ffoniwch 029 2087 3797.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd