Allwn i faethu?

Gallwch!

Mae plant a phobl ifanc yn unigolion bywiog, clyfar a llawn egni sy’n dod o ystod amrywiol o gefndiroedd cymdeithasol, crefyddol a diwylliannol. Gallai fod ganddynt amrywiaeth o anghenion corfforol ac iechyd meddwl ac mae ganddynt eu stori unigryw a gwerthfawr eu hunain i’w hadrodd. Dyma’r rheswm pam bod angen gofalwyr maeth sydd yr un mor unigryw ac amrywiol â phobl ifanc y Brifddinas eu hunain!

Boed yn sengl, yn briod, yn strêt, yn LHDT+, yn anabl neu fod gennych eich teulu eich hun – byddwn yn eich cefnogi’n llwyr trwy’r broses ofal maeth.

Mae’r ffaith eich bod wedi dod i’n gwefan yn golygu eich bod chi eisoes wedi ymrwymo i wella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc Caerdydd. Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i’ch cefnogi i ddod yn Ofalwr Maeth.

Rydym yn chwalu rhai mythau cyffredin am faethu isod. Fodd bynnag, os ydych am faethu, gallwn wneud i hynny ddigwydd mwy na thebyg.

Y bobl orau i ateb eich cwestiynau yw ein tîm gofal maeth profiadol a chyfeillgar. Felly, ni waeth a ydych yn bryderus am eich statws, lle yn eich cartref, bod yn berchen ar anifeiliaid anwes, beth bynnag – cysylltwch â ni a byddwn yn siarad â chi am yr hyn y gallwn ei wneud i’ch cefnogi i faethu.

A alla’i faethu …

Os ydw i’n sengl neu’n riant sengl?

Gall pob math o bobl faethu gan gynnwys pobl briod, di-briod, cyplau hoyw a heterorywiol, a dynion a menywod sengl. Nid oes ots os ydych yn rhiant neu beidio, yr hyn sy’n bwysig yw’r sgiliau a’r rhinweddau y gallwch eu cynnig.

Os ydw i’n ysmygu?

Gallwch. Ond ni chewch ofalu am blant o dan 5 oed.

Os ydw i wedi ymddeol?

Nid oes terfyn oedran uchaf swyddogol. Cyn belled â’ch bod dros 21 oed ac yn rhesymol ffit a gweithgar, gallwch faethu.

Os oes gen i blant fy hun?

Gallwch. Byddai eich plant eich hun yn cael eu cynnwys yn y broses gymeradwyo hefyd, gan eu bod yn rhan bwysig o’ch teulu.

Os ydw i’n berchen neu’n rhentu tŷ bychan?

Gallwch, cyn belled â bod gennych ystafell sbâr ac yn gallu cynnig amgylchedd cartref diogel a sicr.

Os ydw i’n anabl a/neu gyda phroblem iechyd?

Gallwch. Er byddwn yn trefnu i’n holl ofalwyr maeth gael ‘prawf meddygol’ i wneud yn siŵr bod ganddynt y gallu i ofalu am blentyn. Os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr meddygol, bydd ein cynghorydd meddygol yn ystyried yn ofalus yr holl ffactorau cyn gwneud argymhelliad ynglŷn â’ch eich addasrwydd i faethu.

Os oes gen i gollfarn droseddol?

Gallwch. Nid yw collfarnau troseddol o reidrwydd yn eich atal rhag maethu. Mae llawer yn dibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd, pa mor bell yn ôl y cyflawnwyd y drosedd a sut rydych wedi byw eich bywyd ers hynny. Fodd bynnag, ni all pobl gyda chollfarnau am droseddau treisgar neu rywiol yn erbyn plant faethu.

Os ydw i’n gweithio llawn amser?

Gallwch. Mae llawer o rieni yn gweithio’n llawn amser, gan gynnal gyrfa a gofal plant. Rydym yn ystyried ceisiadau gan bawb sy’n gweithio; y peth pwysicaf yw eich bod yn ddigon hyblyg i fod ar gael ar gyfer y plentyn pan fo angen. Os ydych yn gweithio efallai y byddech eisiau ystyried maethu plant hŷn, fodd bynnag, byddwn yn trafod pa fath o faethu a fyddai’n addas ar gyfer eich amgylchiadau yn ystod y broses asesu.

Os nad ydw i’n byw yng Nghaerdydd?

Gallwch. Os ydych yn byw yn agos at Gaerdydd a ffin yr Awdurdod Lleol.

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd