Sut allwn i helpu?

Mae angen gofalwyr o bob math arnom, ond yn gyffredinol mae prinder gofalwyr ar gyfer:

  • pobl ifanc yn eu harddegau
  • plant anabl
  • gofalwyr ar gyfer brodyr a chwiorydd
  • gofalwyr sydd o grwpiau du neu leiafrifoedd ethnig neu sydd mewn perthynas ethnigrwydd cymysg

Allwn ni faethu?

Gall pob math o bobl faethu gan gynnwys:

You can be:

  • pobl briod, di-briod
  • cyplau hoyw a heterorywiol
  • li>dynion a menywod sengl
Allwn ni faethu?

Gwybodaeth ar gyfer Gofalwyr Maeth Caerdydd

Y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chyfleoedd datblygu.

18Mai

Penwythnos Gofal Maeth 2018 Llythyr i Ofalwyr Maeth gan y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC/AM Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant  Minister for Children and Social Care  At: Ofalwyr Maeth yng Nghymru   14 Mai 2018  .. Read More →
11Hyd

Rhedeg i godi ymwybyddiaeth am faethu yng Nghaerdydd

Bydd tîm o 100 o Gyngor Caerdydd yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd eleni mewn crysau-T oren amlwg. Y grŵp yma fydd y tîm corfforaethol mwyaf.. Read More →
24Awst

100 o Redwyr yn cefnogi ein Gwasanaeth Maethu!

  Mae Tîm Maethu Cyngor Caerdydd wedi’u rhyfeddu gan yr ymateb gwych i’w cais i gael cydweithwyr ledled y Cyngor i ymuno â Hanner Marathon.. Read More →
Dathlu Gwasanaeth Maith Gofalwyr Maeth

Dathlu Gwasanaeth Maith Gofalwyr Maeth

Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth, mae’r Gwasanaethau Maethu wedi cydnabod a dathlu gofalwyr maeth sydd wedi rhoi dros ugain mlynedd o ofal i blant.. Read More →

Y buddion

Yn ychwanegol at y budd aruthrol o wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn a pherson ifanc yng Nghaerdydd, mae nifer o resymau eraill pam mai maethu gyda ni yw’r dewis gorau:

These include:

  • Incwm wythnosol
  • Lwfansau ychwanegol
  • Cymorth a hyfforddiant
Gwobrau a buddion

Gwahanol fathau o faethu

Mae llawer o fathau o drefniadau maeth ar gael.

Cynnig arhosiad byr (ychydig ddiwrnodau neu wythnosau) i roi seibiant i deulu’r plentyn neu deulu maeth arall – gallai hyn fod yn arhosiad a gynlluniwyd neu oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Cofrestrwch eich diddordeb

Byrdymor Cynnig lleoedd am ychydig wythnosau neu fisoedd (hyd at ddwy flynedd) nes y caiff anawsterau yn y cartref eu datrys neu fod modd gwneud trefniadau eraill ar gyfer dyfodol y plentyn.

Cofrestrwch eich diddordeb

Hirdymor Rhoi cartref parhaol i blant, plant hŷn fel arfer, nad ydynt yn gallu dychwelyd at eu teuluoedd biolegol. Fodd bynnag, efallai y byddant yn cadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd biolegol.

Cofrestrwch eich diddordeb

Llety â Chymorth Cefnogi plentyn hŷn (16- 21 oed) ac yn rhoi cymorth emosiynol ac ystafell iddynt lle maent yn teimlo’n ddiogel a sicr er mwyn iddynt allu delio â’r heriau a ddaw iddynt yn sgil dod yn oedolyn.

Rhagor am Llety â ChymorthCofrestrwch eich diddordeb

Pan Fyddaf yn Barod (WIR) yw pan fo person sy'n gadael gofal yn parhau i fyw gyda'i ofalwr maeth ar ôl iddo droi’n 18 oed.

Rhagor o wybodaethCofrestrwch eich diddordeb

Mae Canolfan Adnoddau’r Glasoed (ARC) yn cynnig cymorth dwys i bobl ifanc 11-17 oed sydd mewn perygl o Dderbyn Gofal o ganlyniad i'r heriau y maent yn eu creu yng nghartref y teulu neu'r gymuned.

Rhagor o wybodaethCofrestrwch eich diddordeb

Maethu preifat yw pan fo plentyn dan 16 oed (dan 18 os yw’n anabl) yn derbyn gofal gan rywun nad yw’n rhiant neu berthynas agos iddo am 28 diwrnod neu fwy.

Rhagor o wybodaethCofrestrwch eich diddordeb

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd