Eisoes yn maethu?

Mae trosglwyddo i Wasanaeth Maethu Dinas Caerdydd yn haws nag yr ydych chi’n meddwl!

Ystyried Maethu? Ystyriwch Gyngor Caerdydd!

Rydym yn chwilio am Ofalwyr Maeth mor amrywiol a bywiog â phlant a phobl ifanc Caerdydd!

Croeso i gartref Maethu yng Nghaerdydd!

Mae Cyngor Caerdydd yn falch o fod yn rhiant corfforaethol i bob un o blant a phobl ifanc ffantastig Caerdydd sy’n derbyn gofal maeth.

Trwy roi o’ch amser i ddod i’n tudalen heddiw, rydych eisoes ar eich ffordd i ddefnyddio eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch arbenigedd i helpu i gyfoethogi a gwella bywydau plant a phobl ifanc Caerdydd.

Gobeithio mai heddiw fydd dechrau eich taith tuag at ddod yn Ofalwr Maeth gyda Chyngor Caerdydd.


Ar ran pawb yma yn y gwasanaethau Plant, croeso i Deulu Maethu Cyngor Caerdydd!

Allwn ni faethu?

Mae angen gofalwyr o bob math arnom

Mae prinder gofalwyr ar gyfer:

  • pobl ifanc yn eu harddegau
  • plant anabl
  • gofalwyr ar gyfer brodyr a chwiorydd
  • gofalwyr sydd o grwpiau du neu leiafrifoedd ethnig neu sydd mewn perthynas ethnigrwydd cymysg

Allwn ni faethu?

Gall pob math o bobl faethu gan gynnwys:

Does dim gwahaniaeth os ydych yn:

  • pobl briod, di-briod
  • cyplau hoyw a heterorywiol
  • dynion a menywod sengl

Digwyddiadau

No upcoming events

Y buddion

  • Incwm wythnosol
  • Lwfansau ychwanegol
  • Cymorth a hyfforddiant
Gwobrau a buddion

Gwahanol fathau o faethu

Mae llawer o fathau o drefniadau maeth ar gael.

Cynnig arhosiad byr (ychydig ddiwrnodau neu wythnosau) i roi seibiant i deulu’r plentyn neu deulu maeth arall – gallai hyn fod yn arhosiad a gynlluniwyd neu oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Cofrestrwch eich diddordeb

Byrdymor Cynnig lleoedd am ychydig wythnosau neu fisoedd (hyd at ddwy flynedd) nes y caiff anawsterau yn y cartref eu datrys neu fod modd gwneud trefniadau eraill ar gyfer dyfodol y plentyn.

Cofrestrwch eich diddordeb

Hirdymor Rhoi cartref parhaol i blant, plant hŷn fel arfer, nad ydynt yn gallu dychwelyd at eu teuluoedd biolegol. Fodd bynnag, efallai y byddant yn cadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd biolegol.

Cofrestrwch eich diddordeb

Llety â Chymorth Cefnogi plentyn hŷn (16- 21 oed) ac yn rhoi cymorth emosiynol ac ystafell iddynt lle maent yn teimlo’n ddiogel a sicr er mwyn iddynt allu delio â’r heriau a ddaw iddynt yn sgil dod yn oedolyn.

Rhagor am Llety â ChymorthCofrestrwch eich diddordeb

Pan Fyddaf yn Barod (WIR) yw pan fo person sy'n gadael gofal yn parhau i fyw gyda'i ofalwr maeth ar ôl iddo droi’n 18 oed.

Rhagor o wybodaethCofrestrwch eich diddordeb

Mae Canolfan Adnoddau’r Glasoed (ARC) yn cynnig cymorth dwys i bobl ifanc 11-17 oed sydd mewn perygl o Dderbyn Gofal o ganlyniad i'r heriau y maent yn eu creu yng nghartref y teulu neu'r gymuned.

Rhagor o wybodaethCofrestrwch eich diddordeb

Maethu preifat yw pan fo plentyn dan 16 oed (dan 18 os yw’n anabl) yn derbyn gofal gan rywun nad yw’n rhiant neu berthynas agos iddo am 28 diwrnod neu fwy.

Rhagor o wybodaethCofrestrwch eich diddordeb

© Gofal Maeth Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd